ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ)
Даний договір (публічна оферта) адресований фізичним особам, які зацікавлені в отриманні інформаційно-консультаційних послуг, перелік яких міститься на сайті https://onlaunch.space/ та є офіційною пропозицією Фізичного особи-підприємця Вакуленко Андрiй Борисович — укласти цей договір про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Даний договір є публічним Договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (далі за текстом – «ДК України»). Порядок його укладання регулюється ст. 642 ЦК України. Розміщення тексту цього Договору в Інтернеті за посиланням: https://onlaunch.space/ocaterms є публічною офертою укладання Договору на умовах, які в ньому викладені. Умови Договору встановлюються Виконавцем.
1.2. Відповідно до ст. 642 ЦК України цей Договір є укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції щодо укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладання цього Договору є момент оплати послуг (у будь-який узгоджений Сторонами спосіб) Замовником відповідно до умов цього Договору.
1.3.Письмовий текст цього Договору може бути наданий на запит Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця за посиланням: посилання https://onlaunch.space/ocaterms , на якому розміщено Договір.
1.4. Акцептуючи цей Договір, Замовник підтверджує, що до його укладання він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх з власної волі без будь-якого примусу.
1.5. Кожна Сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.

2.ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в наступному значенні:
"Офіційний Сайт Виконавця" (далі за текстом Сайт) - веб-сторінка, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://onlaunch.space/
«Замовник» — фізична особа, яка досягла 18 років, що прийняла всі умови цього Договору та уклала цей договір з Виконавцем на умовах цієї Оферти.

«Заявка» — намір Замовника скористатися послугами Виконавця, виражений у напрямку електронного запиту за встановленою формою на Сайті Виконавця.
«Прийняття» - повне та беззастережне визнання всіх умов цієї Оферти Замовником.
"Технології надання дистанційного навчання" - надання освітніх послуг дистанційно з використанням мережі Інтернет (повністю або частково).
«Послуги» — інформаційно-консультаційні послуги з відповідних тем (програм), які надає Виконавець Замовнику шляхом організації та під час проведення Онлайн-курсу або за допомогою доступу до перегляду Онлайн-курсу. Перелік послуг з відповідних тем (програм), що надаються Виконавцем за цим Договором, наведено на сайті https://onlaunch.space/
"Онлайн-курс" - курс, тренінг, майстер-клас, воркшоп або коучинг, що складається з живих онлайн-занять та відеозаписів.
"Пропозиція Онлайн-курсу" - розміщена на сайті https://onlaunch.space/ інформація про характеристики курсу, а саме: тривалість, термін проведення, зміст, вартість та інша інформація.

"Користувач" - фізична особа, яка зареєструвалася на сайті https://onlaunch.space/
"Замовник" - користувач, який оплатив Послуги.

2.2.У цьому Договорі можуть бути використані терміни, не визначені у розділі 2 цього Договору, у цьому випадку тлумачення такого терміну провадиться відповідно до тексту цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна у тексті Договору слід керуватися тлумаченням терміна: насамперед – на сайті Виконавця, у другу чергу – загальноприйнятим значенням.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1.На умовах, передбачених цим Договором, Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги шляхом організації під час проведення Онлайн-курсу та/або за допомогою надання доступу до перегляду Онлайн-курсу, а Замовник оплачує та приймає послуги.
3.2.Бібліотека Онлайн-курсів, перелік послуг, що надаються за кожним онлайн-курсом, вартість, термін надання Послуг та інша інформація розміщені за адресою https://onlaunch.space/
3.3.Послуги, що надаються за цим Договором, не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».
3.4.Умови цього Договору є обов'язковими для Замовника та Виконавця.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І ВИСНОВОК ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
4.1.Укладання договору на надання Послуг здійснюється шляхом Акцепту Оферти на викладених у ньому умовах протягом дії терміну Акцепту.
4.2. Акцептом Оферти, тобто. беззастережним прийняттям Замовником умов цього Договору є оплата Послуг.
4.3.Термін для здійснення акцепту вважається дотриманим, якщо Виконавець отримав акцепт, в строк до початку Онлайн-курсу.
4.4.Здійснюючи акцепт цього Договору, Замовник гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю та беззастережно приймає всі умови Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті Договору.
4.5.Цей Договір не вимагає скріплення печатками та (або) підписання Сторонами, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1.Послуги, зазначені в п.3.1 Договору, надаються Замовнику за допомогою застосування технологій дистанційного навчання — передачі Замовнику інформаційних матеріалів та проведенням консультацій у порядку та на умовах, встановлених цим розділом, а також за допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет через Особистий кабінет Замовника.
5.2.При намірі скористатися послугами Виконавця Замовник заповнює та надсилає на Сайті Виконавця Заявку із зазначенням достовірних персональних даних. При заповненні Заявки Замовник засвідчує, що, безумовно, і в повному обсязі приймає умови Оферти.
5.3.Замовник починає отримувати Послуги після внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця коштів для оплати Послуг.
5.4.Після акцепту цієї Оферти, так само як і внесення оплати за Послуги, Замовник отримує доступ до Особистого кабінету і надалі зобов'язується беззастережно приймати Послуги Виконавця — виконуючи поставлені завдання у порядку та терміни, обумовлені цим Договором та інформацією на сайті https://onlaunch .space/ocaterms, що є додатком до цього Договору.
5.5.Взаємодія Сторін здійснюється через Особистий кабінет Замовника. Замовник отримує завдання, рекомендації та консультації (роз'яснення) Виконавця у відповідних розділах Особистого кабінету та самостійно визначає спосіб та час для їх виконання.
5.6.Під час проходження Освітнього курсу Замовник зобов'язується використовувати під час практичних занять методичні рекомендації та матеріали, надані Виконавцем спеціально для цього.
5.7.Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі за Договором з моменту отримання Замовників у Особовому кабінеті Інформаційних матеріалів Виконавця.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість послуг за цим Договором визначається в кожній окремій Пропозиції Онлайн-курсу, розміщеній на сайті https://onlaunch.space/
6.2.Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді передоплати в порядку та в строки, що визначаються відповідно до інформації, розміщеної на сайті, за кожним окремим Онлайн-курсом та/або у Пропозиції Онлайн-курсу, включаючи, але не обмежуючись : шляхом перерахування коштів через платіжні системи мережі Інтернет (зазначені безпосередньо на сайті); оплати рахунку через банки та іншими способами, які можуть додатково узгоджуватися Сторонами у кожному окремому випадку.
6.3. Вартість послуг не включає будь-які комісії, які стягуються банками та/або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.
6.4.Послуги вважаються оплаченими в останній момент зарахування коштів у рахунок Виконавця.
6.5. Вартість оплачених Замовником послуг не повертається, якщо Замовник відмовився від надання послуг Виконавця, тобто. припинив проходження Онлайн-курсу до його завершення (незалежно від причин) або пройшов курс не в повному обсязі (незалежно від причин), крім випадків, передбачених п. 4.6. цього Договору.
6.6. Вартість оплачених Замовником за надання послуг коштів може бути повернена (спосіб повернення коштів додатково узгоджується Сторонами в усному порядку) у таких випадках:
6.6.1.Якщо Замовник вчасно до початку дати надання послуг/старту Онлайн-курсу, офіційно звернувся до Виконавця та повідомив про умови, що виключають його участь в Онлайн-курсі, а також надав заяву/клопотання про повернення коштів. Вартість повертається у повному обсязі.
6.6.2.Якщо Замовник протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання послуг/старту Онлайн-курсу звернувся до Виконавця та повідомив про умови, що виключають його участь в Онлайн-курсі, а також надав заяву/клопотання про повернення грошових коштів. Вартість повертається у повному обсязі від сплаченої Замовником суми. Виконавець зобов'язується повернути вартість Послуг не пізніше за наступні 20 робочих днів з моменту отримання заяви/клопотання Замовника.
6.7.У разі, якщо Замовник до початку дати надання послуг/старту Онлайн-курсу частково сплатив вартість послуг (здійснив оплату послуг не в повному обсязі), Виконавець зупиняє надання послуг Замовнику за цим Договором в односторонньому порядку та блокує подальший доступ до обраного Онлайн- курсу. У разі оплати Замовником суми, що залишилася, за Онлайн-курс надання послуг Замовнику за цим Договором відновлюється і доступ до вибраного Онлайн-курсу розблокується. Цей пункт поширюється на всі онлайн-курси.

7.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1.ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
7.1.1.Забезпечувати надання послуг якісно та у передбачені терміни.
7.1.2.Надавати Замовнику доступ до особистого кабінету Користувача; до Програмного забезпечення, що дозволяє вивчати інформаційні матеріали у вигляді живих онлайн-занять, відеозаписів, інтерактивних вправ та презентацій в електронному вигляді.
7.1.3.За умови акцепту Замовником Договору надати Замовнику можливість доступу до обраного Онлайн-курсу відповідно до характеристик, визначених у Пропозиції курсу.
7.1.4.На Сайті https://onlaunch.space/ , у тексті цього Договору та/або іншими доступними для Замовника методами інформувати про правила та вимоги щодо організації Онлайн-курсу, права та обов'язки Сторін під час надання послуг.
7.1.5.Виконавець гарантує Замовнику досягнення цілей цього Договору при повному та неухильному виконанні останніх вимог. У разі відхилення від виконання рекомендацій щодо інформаційних матеріалів Виконавця або порушення наданого регламенту, що міститься в Особистому кабінеті, претензії Замовника до виконавця є необґрунтованими.
7.1.6. Кожна Сторона цього Договору заявляє та гарантує, що вона має всі права та повноваження, необхідні для укладення цього Договору та повного виконання своїх зобов'язань за ним, та що укладення та/або виконання зобов'язань за Договором не порушить умови будь-яких інших зобов'язань цієї Сторони перед третіми особами.
7.2.ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
7.2.1.Змінювати вартість Послуг, перелік послуг, що надаються, умови цього Договору на свій розсуд без попереднього погодження із Замовником;
7.2.2.Додавати електронну адресу Замовника, телефонний номер, вказаний при реєстрації до свого списку розсилки листів, повідомлень, інших пропозицій щодо подальшої співпраці.
7.2.3.У разі відмови Замовника від надання замовлених та оплачених послуг, за винятком випадків, передбачених цим Договором, незалежно від причин відмови від послуг та/або припинення проходження Онлайн-курсу незалежно від причин — утримати на свою користь кошти, внесені Замовником для оплати послуг у повному обсязі.
7.2.4.У випадках, передбачених цим Договором, повертати Замовнику сплачені кошти на підставі отриманої від Замовника заяви/клопотання про повернення коштів.
7.2.5.Припинити надання послуг за Договором без повернення сплачених коштів Замовнику у разі порушення Замовником правил поведінки (включаючи, але не обмежуючись рекламою, нецензурною лайкою, агресивною поведінкою тощо) та/або якщо дії Замовника або обставини, створені Замовником загрожують чи можуть загрожувати в майбутньому конфіденційності матеріалів Онлайн-курсу та процесу надання послуг.
7.2.6.Вносити зміни до умов Договору та/або відкликати Договір у будь-який момент на свій розсуд.
7.2.7. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником та Виконавцем Договіру, і ці зміни у Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті, якщо інший термін набрання чинність не вказано додатково при такому розміщенні.
7.2.8.Призупинити надання послуг Замовнику за цим Договором в односторонньому порядку та заблокувати подальший доступ до Онлайн-курсу у разі невиконання Замовником домашніх завдань протягом 7 робочих днів. Якщо Замовник сповістить Виконавця про причини, що перешкоджають проходженню Онлайн-курсу, надання послуг відновиться, доступ до Онлайн-курсу розблокується.
7.2.9.Призупинити надання послуг Замовнику за цим Договором в односторонньому порядку та заблокувати подальший доступ до Онлайн-курсу у разі повторного порушення термінів здачі домашніх завдань. Доступ до Онлайн-курсу буде заблоковано до повідомлення Виконавця Замовником про причини невиконання домашніх завдань.
7.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
7.3.1.Надавати достовірну інформацію при реєстрації на сайті https://onlaunch.space/; у разі невиконання вимог цього пункту Замовник несе ризик пов'язаних із цим негативних наслідків.
7.3.2.Своєчасно оплатити послуги Виконавця у розмірі та строки, встановлені Пропозицією Онлайн-курсу, а також цим Договором.
7.3.3.Не копіювати, не продавати, не розповсюджувати в будь-яких цілях інформацію, матеріали та інші результати інтелектуальної діяльності Виконавця, які стали доступні Замовнику під час надання послуг, а також не записувати їх на аудіо- та/або відеоносії. У разі, якщо Замовник допустить копіювання та/або розповсюдження та/або продаж такої інформації та матеріалів, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні збитки, включаючи недоотриманий прибуток, у розмірі, зазначеному в п. 7.2. цього Договору.
7.3.4.Оплатити повну вартість Онлайн-курсу до початку процесу навчання, якщо оплата відбувається у форматі рас

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до цього Договору, чинного законодавства.
8.2.Будь-яке порушення Замовником п. 7.3.3. цього Договору вважатиметься суттєвим порушенням Договору, внаслідок чого Замовник втрачає надалі право отримувати послуги Виконавця, у тому числі сплачені. Замовник зобов'язаний відшкодувати заподіяні внаслідок такого порушення збитки, упущену вигоду Виконавця у повному обсязі. У разі будь-якої передачі інформації, отриманої Замовником у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або розповсюдження записів онлайн-трансляцій/відео-курсу або їх частини без попереднього письмового дозволу Виконавця, Замовник оплачує Виконавцю штраф у вигляді 1000% (тисяча відсотків) вартості оплачених послуг.
8.3.У разі, якщо Замовник несвоєчасно та/або не в повному обсязі вніс плату за надання послуг, зазначену у Пропозиції онлайн-курсу, Виконавець має право розірвати договір та/або відмовити Замовнику у наданні послуг, про що повідомити останнього.
8.4.У разі порушення Виконавцем термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.
8.5.Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно в межах оплачених, але не наданих послуг. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у випадку, якщо послуги не були надані не з вини Виконавця.
8.6.У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та відшкодування заподіяних Виконавцю таким порушенням збитків у повному обсязі та/або розірвати договір в односторонньому порядку, про що негайно повідомити Замовника.
8.7.Кожна Сторона несе самостійно відповідальність за шкоду, заподіяну її діями третім особам.
8.8.Приймаючи умови цього Договору, Замовник розуміє, що Виконавець не несе жодних ризиків щодо розуміння Замовником методичних рекомендацій, викладених в інформаційних та (або) аналітичних матеріалах, а також рекомендаціях. Усі методичні рекомендації та поради, викладені у матеріалах, що направляються Виконавцем, повинні бути застосовані Замовником виключно на власний розсуд. Усі ризики за наслідки застосування отриманої внаслідок проходження освітнього курсу інформації повною мірою несе Замовник.
8.9.Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору у разі будь-якого неякісного функціонування обладнання, програмного забезпечення та каналів зв'язку, що знаходяться за межами ресурсів Інтернет-сайту https://onlaunch.space/, викликаного технологічними причинами або діями/бездіяльністю осіб.
8.10. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, за будь-яким позовом чи претензією щодо договору Оферти або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.

9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9.1.Кожна Сторона Договору зберігатиме сувору конфіденційність щодо отриманої від іншої Сторони інформації та вживатиме всіх можливих заходів для того, щоб захистити таку інформацію від розголошення будь-якій третій стороні. Термін «Інформація» включає будь-яку інформацію та інші матеріали, у тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, призначені для Замовника та надані Замовнику Виконавцем у рамках надання Послуг за цим Договором. У разі, якщо Замовник допустить розповсюдження зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом поширення інформації збитки у вигляді штрафу, розмір якого зазначений у п. 8.2. Договору.
9.2.Виконавець залишає за собою право включати інформацію про надання послуг Замовнику у свої маркетингові чи подібні матеріали. Така інформація не ідентифікуватиме умови, які до цього не були публічно відомі. Виконавець може розкрити інформацію лише у загальній формі та без будь-яких посилань на Замовника, якщо інше не погоджено між Виконавцем та Замовником.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1.Сторони звільняються від майнової відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: дій органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежі, повені, землетрусу , інших стихійних лих, відсутності електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйку, цивільних хвилювань, заворушень, будь-яких інших обставин або інших, що не залежать від Сторін обставин, і якщо ці обставини перешкоджали виконанню цього Договору.
10.2.Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна сповістити іншу Сторону. Якщо про вищезгадані події не буде повідомлено протягом п'яти днів, Сторона, порушена подією непереборної сили, не може на неї посилатися, крім випадку, коли ця подія перешкоджає надсиланню такого повідомлення.
10.3.Факт неможливості виконання договірних зобов'язань через настання обставин непереборної сили має підтверджуватись документом, виданим Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

11. Порядок вирішення спорів
11.1.Сторони вживуть усіх можливих заходів для вирішення виникли під час виконання цього Договору або у зв'язку з ним суперечок та розбіжностей шляхом переговорів.
11.2.Якщо спори та розбіжності не вирішуються шляхом мирних переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до вимог чинного законодавства України. Право, що застосовується, — матеріальне право України.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1 Будь-які повідомлення, заяви, клопотання, листи, інші повідомлення та інформація, що надаються сторонами один одному оформляються письмово та надсилаються електронною поштою. Електронна пошта Виконавця - innaosadchanails@gmail.com. Електронна пошта Замовника — пошта, вказана Замовником під час реєстрації на сайті https://onlaunch.space/. При розгляді спорів у суді листування Сторін електронною поштою, листування через особистий кабінет буде визнано Сторонами достатніми доказами.
12.3.Повне виконання зобов'язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення терміну, відведеного на надання послуг з обраного Онлайн-курсу відповідно до умов відповідного Пропозиції Онлайн-курсу.

12.4.При використанні/обробці персональних даних у зв'язку з укладанням, виконанням, припиненням дії/розірванням Сторони зобов'язуються дотримуватись вимог закону щодо захисту персональних даних.
12.5. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність усього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Виконавець вносить необхідні зміни до умов цього Договору.
12.6.Умови цього Договору є комерційною таємницею та не підлягають розголошенню іншим юридичним та фізичним особам.
12.7 Жодна із Сторін не може поступитися своїми правами та обов'язками за Договором третім особам.
12.8.У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем під час відкликання Оферти.
12.9.Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою та/або чинним Законодавством.
12.10.Претензійний порядок вирішення спорів обов'язковий. Строк відповіді на претензію встановлено у 30 календарних днів з моменту її отримання.
12.11 Цей Договір припиняє свою дію після виконання Сторонами.
Made on
Tilda